วัฒนธรรมของมาห์เล

การคิดนอกกรอบและการส่งเสริมความคิดในอนาคตร่วมกันเป็นสิ่งที่เราต้องการ ในฐานะที่เป็นผู้จัดหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราเป็นหนึ่งในตัวเต็งทั่วโลก สิ่งที่ทำสืบต่อกันมาและนวัตกรรมได้แสดงถึงคุณลักษณะของบริษัท ขณะที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบแสดงถึงคุณลักษณะในการกระทำของเรา พนักงานเป็นคนสำคัญอันดับต้นเนื่องจากพนักงานคือความแข็งแกร่งของเรา ค่านิยมของเราสร้างกรอบความร่วมมือเชิงวิทยามิตร การร่วมมือกันอย่างให้เกียรติ ในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ในฐานะพนักงาน คุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและรับผิดชอบต่อความสำเร็จของบริษัท วัฒนธรรมความเป็นผู้นำและการจัดองค์กรแบบแบนราบต้องการส่งเสริมการกระทำอย่างเป็นอิสระ หากเราต้องการประสบความสำเร็จร่วมกัน ผลของความมีอิสระในการออกแบบร่วมและระดับความร่วมมือของกัลยาณมิตรร่วมวิชาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

kkkkkk
dddd

สากลนิยม

โครงการระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จคือ การแลกเปลี่ยนโดยตรงกับประเทศที่เป็นสาขารวมถึงการคิดและการกระทำอย่างเป็นเครือข่ายจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา หมายความอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเตรียมพนักงานสำหรับงานในภายหน้าโดยการเสนอหลักสูตรทางภาษา การฝึกอบรมระหว่างวัฒนธรรมหรือการสอนและพัฒนาอย่างมืออาชีพ

ความหลากหลาย

ที่ MAHLE เราเห็นคุณค่าของความหลากหลายของบุคลากร และสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บุคลากรมีความเคารพกันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท สำหรับเรา ทัศนคติ ประสบการณ์ และความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานแต่ละคน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นเราจึงพยายามมุ่งมั่นสร้างบรรยากาศที่ทำให้พนักงานทุกคนมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ และดึงดูดให้บุคคลที่มีความสามารถสูงสนใจเข้าร่วมทำงาน

ความหลากหลายในการใช้ชีวิตที่มาห์เล

ความสามารถ

เมื่อต้องใช้เทคโนโลยี พนักงานของเราก็มีความเชี่ยวชาญ ในฐานะที่อยู่ในอันดับต้นเรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางที่สุดในอุตสาหกรรม ด้านเครือข่ายทั่วโลกเราได้พัฒนาการแก้ปัญหาใหม่สำหรับการเคลื่อนที่ที่ทันสมัย นอกจากนี้การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ยังรับประกันว่าพนักงานของเราจะใช้ศักยภาพในรูปแบบที่กำหนดและพัฒนาตนเองได้ จากความเชี่ยวชาญ ความคิดและความสำเร็จของคุณ จะสามารถช่วยธุรกิจที่มีอยู่ให้เกิดความแข็งแกร่งและผลักดันนวัตกรรมได้

มุมมอง

เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีมาแต่เดิมและให้ความสำคัญกับขนาดของบริษัท กัลยาณมิตรร่วมวิชาชีพของธุรกิจครอบครัวเมื่อรวมกับความร่วมมือที่สำคัญในมิติระหว่างประเทศทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีคุณค่าและมีความปลอดภัย การคิดและการกระทำอย่างมีกลยุทธ์ระยะยาวก่อให้เกิดส่วนสำคัญในปรัชญาองค์กร เรารู้สึกมีภาระผูกพันต่อพนักงาน เมื่อได้ทำงานร่วมกัน เราสามารถพัฒนาเส้นทางอาชีพของคุณแต่ละคนได้ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นอนาคตและยั่งยืน

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

“พนักงานของเราเป็นอนาคตของบริษัท การพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเป้าหมายในระดับอาชีพและระดับบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของมาห์เล การเข้าถึงแบบองค์รวมของเราเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย”

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

ข้อมูลเพิ่มเติม

Share